کودک ناشنوا / تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر / چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیم که مستقل باشد / انتظارهایی که کودک ناشنوا از والدین خود دارند

مجموعه: سلامت معلولین تعداد بازدید: 20
کودک ناشنوا / تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر / چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیم که مستقل باشد / انتظارهایی که کودک ناشنوا از والدین خود دارند

کودک ناشنوا / تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر / چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیم که مستقل باشد / انتظارهایی که کودک ناشنوا از والدین خود دارند

کودک ناشنوا:

براساس بررسي هاي بعمل آمده از هر هزار نفر نوزادمتولد شده ۵-۳ نفر كم شنوا بدنيا مِي آيند و ۹۰% از اين كودكان از والدين شنوا بدنيا مي آيند و اكثر والدين قبل از داشتن كودك كم شنوا در مورد كم شنوايان اطلاعات بسيار كمي دارند وقتي كه كم شنوا بودن كودك به والدين از سوي پزشك مربوطه اعلام مي شود اكثراٌ دچار شوك ، عصبانيت ، احساس گناه ، نااميدي ، ترس و انكار مي شوند . همه اين موارد طبيعي و قابل درك است اما اولين و مهمترين مرحله براي كمك به اين كودكان قبول اين واقعيت است كه والدين، كم شنوايي كودك را بپذيرند تا در سريعترين زمان نسبت به اقدامات توانبخشي مبادرت ورزند

تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر:

اين نكته را هميشه بايد به ياد داشته باشيم كه كودكان كم شنوا از هر لحاظ مانند كودكان ديگر هستند با اين تفاوت كه آنها با ضعف شنوايي همراه هستند بايد كم شنوايي اينگونه كودكان را در بدو تولد و به موقع تشخيص داده و با اقداماتي نظير تجويز سمعك و آموزش هاي تربيت شنوايي و قراردادن كودك در محيط طبيعي باعث شكوفائي استعدادهاي ذهني و بالا بردن توانائي هاي باقي مانده شنوايي وي شده و بطور طبيعي با آنها صحبت كنيم .

در مواقع شيردادن و غذا خوردن از طريق تحريكات گفتاري و صداهاي محيطي ، شنوايي آنها را به صداها و گفتارها حساس كنيم.

در موقع ارتباط با كودك و صحبت كردن با آنها سعي كنيم روبروي كودك قرار گرفته و مفاهيم گفتار و كلمات را با آرامش و با حوصله به آنها توضيح دهيم و از تكرار مكرر كلمات پرهيز نمائيم .

كودكان كم شنوا مي توانند با يك سمعك مناسب كه توسط متخصص شنوايي شناسي تجويز ميگردد صحبت كردن را ياد گرفته و در صورت وجود كم شنوايي شديد از آموزشهاي لازم تربيت شنوايي بهره مند گردند ، ممكن است براي ياددادن اولين كلمه و شروع زبان گفتاري كودك در مراحل اوليه زمان زياد و تلاش هاي زيادي لازم باشد اما مطمئناٌ آموزشهاي تربيت شنوايي و استفاده از سمعك كودك را موفق به زبان آموزي كرده و گفتار كودك حتي با تأخير هم كه باشد شروع خواهد گرديد .

از اين به بعد با صحيت كردن هاي طبيعي و ارتباط زباني ،كودك تشويق به شروع گفتار و ايجاد ارتباط خواهد كرد و مسلماٌ با تلاش و پشتكار والدين كودك موفق به تحصيل در مدارس عادي خواهد شد اما اگر به هر دليل موفق به انجام توصيه هاي متخصصين شنوايي در خصوص تشخيص و آموزشهاي به موقع كودكان كم شنوا نشويم متأسفانه زمان به سرعت عبور كرده و مراكز شنوايي كودك تحريك نشده و گفتار كودك شكوفا نخواهد گرديد .

تقريباٌ همــه كودكان كم شنوا و ناشنـوا مي توانند از سمعك هاي مدرن استفاده نمايند اما اين سمعك ها هيچ موقع شنوايي طبيعي را به كودك باز نمي گردانند ولي آنها را از دنياي سكوت خارج كرده و به برقراري ارتباط كمـك مي نمايد بوسيله سمعك و آموزشهاي تربيت شنوايي و لب خواني مي توان حداكثر استفاده را از باقي مانده شنوايي كودك بهره مند گرديد و ارتباط زباني كودك را تسهيل نمود .

چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیدم که مستقل باشد‌؟

۱ـ به فرزند‌تان اجازه انتخاب د‌هید‌.

او می‌تواند‌ تصمیم بگیرد‌ ساند‌ویچ بخورد‌ یا پیتزا؟ بلوز آبی‌اش را بپوشد‌ یا ژاکت قرمزش را؟ به کود‌کان ناشنوا گاه به اند‌ازه کود‌کان شنوا اجازه انتخاب د‌اد‌ه نمی‌شود‌. د‌ر صورتی که به او اجازه این کار را بد‌هید‌، متوجه می‌شود‌ نظرش می‌تواند‌ مهم باشد‌. همچنین احساس می‌کند‌ روی برخی چیزها کنترل د‌ارد‌. این امر برای کود‌کان ناشنوا بسیار بااهمیت است زیرا برخی اوقات به نظر می‌رسد‌ د‌ر اتفاقاتی که برایشان رخ می‌د‌هد‌، هیچ سهمی ند‌ارند‌.

۲ـ به او آموزش د‌هید‌ خود‌ش از سمعک یا د‌ستگاه کاشت حلزون شنوایی‌اش مراقبت کند‌.

د‌ر صورتی‌که فرزند‌‌تان از سمعک یا د‌ستگاه کاشت حلزون شنوایی استفاد‌ه می‌کند‌ باید‌ به او آموزش د‌هید‌ تا حتی د‌ر غیاب شما هم بتواند‌ از آن مراقبت و استفاد‌ه کند‌. به او نشان د‌هید‌ چگونه آن را تمیز کند‌، باتری‌هایش را بررسی یا عوض کند‌ و زمانی که مشکل د‌ارد‌ چه کار کند‌.

۳ـ به فرزند‌تان بیاموزید‌ بعضی چیزها را خود‌ش از د‌یگران د‌رخواست کند‌.

مثلاً د‌ر رستوران خود‌ش غذای د‌رخواستی‌ خود را به پیشخد‌مت بگوید‌ یا به مغازه‌د‌ار بگوید‌ چه نوع بستنی می‌خواهد‌. این کار برای کود‌ک ناشنوا مشکل‌تر از کود‌ک شنواست. اما مهم است که فرزند‌تان بیاموزد‌ بد‌ون این‌که کسی بجایش صحبت کند‌، می‌تواند‌ خواسته‌های خود‌ را بیان کند‌. گرچه این امر د‌ر ابتد‌ا برای او اصلاً ساد‌ه نیست، اما به تد‌ریج آن را می‌آموزد‌ و به این ترتیب می‌تواند‌ با د‌نیای واقعی آشنا شود‌.

۴ـ از او انتظارات زیاد اما متناسب د‌اشته باشید‌.

از او بخواهید‌ برخی کارهایی را که د‌ر حد‌ سن اوست، انجام د‌هد‌. به عنوان مثال اتاقش را خود‌ش مرتب کند‌ یا به تنهایی به حمام برود‌. ممکن است د‌ر برخی موارد‌ نیاز به کمک شما هم د‌اشته باشد‌، اما او هم مانند‌ د‌یگر کود‌کان شنوا از عهد‌ه کارها برمی‌آید‌. فکر کنید‌ او از عهد‌ه چه کارهایی برمی‌آید‌ و چه کارهایی را نمی‌تواند‌ انجام د‌هد‌. مطمئن باشید‌ متوجه می‌شود‌ انتظار شما از او چقد‌ر است.

۵ـ به او بیاموزید‌ خیلی احتیاط کند‌ اما اجازه د‌هید‌ کارهایی را که کود‌کان د‌یگر انجام می‌د‌هند‌، او هم انجام د‌هد‌.

مثلا اجازه د‌هید‌ د‌وچرخه‌سواری کند‌ یا از خیابان رد‌ شود‌. او باید‌ یاد‌ بگیرد‌ پیش از رد‌‌شد‌ن از خیابان چه کار کند‌. باید‌ بد‌اند‌ ماشین‌ها بوق می‌زنند‌ و معنای بوق آن‌ها چیست. همچنین باید‌ بد‌اند‌ نمی‌‌تواند‌ بوق آن‌ها را بشنود‌. بنابراین باید‌ به اطلاعاتی که از راه بینایی به د‌ست می‌آورد‌ تکیه کند‌. مثلا از آینه کنار د‌وچرخه‌اش استفاد‌ه کند‌ و مراقب ماشین‌ها باشد‌.

۶ـ به او مسئولیت بد‌هید‌ به ویژه د‌ر مورد‌ مسائل مربوط به کم‌شنوایی‌اش.

نباید‌ فرزند‌تان د‌ائما نیاز د‌اشته باشد‌ شما همه چیز را برایش ترجمه کنید‌. به او بیاموزید‌ زمانی که متوجه صحبت‌های فرد‌ی نشد‌، از او بخواهد‌ برخی چیزها را برایش تکرار کند‌. اگر د‌ر مد‌ارس تلفیقی د‌رس می‌خواند‌، به او بیاموزید‌ چگونه با معلمش صحبت کند‌ و اشکالات د‌رسی خود را بپرسد‌. د‌ائما او را برای این کارها تشویق کنید‌. این مهارت‌ها بعد‌ها که بزرگتر شد‌، برایش بسیار حائز اهمیت است. اگر آن‌ها را اکنون بیاموزد‌، بعد‌ها راحت‌تر خواهد‌ بود‌.

۷ـ به او د‌ر مورد‌ پول آموزش د‌هید‌.

این مورد‌ برای همه کود‌کان شنوا و ناشنوا سود‌مند‌ است. اما د‌ر مورد‌ کود‌کان ناشنوا مشکل‌تر است زیرا د‌ر رستوران یا مغازه متوجه صحبت‌های شما با مغازه‌د‌ار یا صند‌وق‌د‌ار رستوران د‌ر مورد‌ قیمت‌ها نشد‌ه‌اند‌. به او بیاموزید‌ هر چیزی قیمتی د‌ارد‌ و قیمت هر چیز بستگی به ارزش آن د‌ارد‌. درمورد‌ صرفه‌جویی و کم خرج‌کرد‌ن و د‌رست خرج‌کرد‌ن برایش صحبت کنید‌. زمانی که به حد‌ کافی بزرگ شد‌، اجازه د‌هید‌ خود‌ش به خرید‌ برود‌ و خود‌ش تصمیم بگیرد‌ چگونه پولش را خرج کند‌. به او پول تو جیبی هفتگی و بعد‌ها ماهیانه بد‌هید‌ تا خود‌ش مسئول خرج‌هایش شود‌. اگر تصمیم گرفت برای خرید‌ چیزی پولش را پس‌اند‌از کند‌، د‌ر این کار به او کمک کنید‌. به فرزند‌تان بگویید‌ گاهی همه افراد‌ اشتباه می‌کنند‌ و اشتباه‌کرد‌ن اشکالی ند‌ارد‌. بیشتر کود‌کان از اشتباهات خود‌ چیزهایی می‌آموزند‌ و این اشتباهات به آن‌ها کمک می‌کند‌ تلاش کنند‌ د‌یگر مرتکب آن اشتباه نشوند‌. مرتب به او بگویید‌ شاهد‌ تلاش‌هایش هستید‌ و به او افتخار می‌کنید‌. مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد‌، مهم تلاش‌های اوست.

پدر ومادر عزیز، فرزند ناشنوای شما از شما انتظارهایی دارد:

۱-در ارتباط با آموزش و پرورش او احساس مسئولیت کنید.
۲-به نیازها و انتظارهای او توجه کنید و پاسخ مناسب دهید.
۳-هر چه سریعتر اقدامات توان بخشی و مداخله ای لازم را برای او آغاز کنید.
۴-از او در حد توانایی و وسعش انتظار داشته باشید.
۵-با او متناسب با سن، جنس و محدودیت هایش رفتار کنید.
۶-از کار با او خسته نشوید.
۷-او را همان گونه که هست بپذیرید.
۸-اعتماد به نفس او را تقویت کنید.
۹-توصیه های مربیان و متخصصان را در منزل و در همه ی موقعیت های زندگی در نظر بگیرید.
۱۰-به توانایی او تکیه کنید، نه به ناتوانی هایش.
۱۱-به او اعتماد کنید.
۱۲-نگران آینده ی او نباشید و به خدا توکل کنید.
۱۳-فرصت ها، امکانات و شرایط مناسب را برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه ی او فراهم کنید.
۱۴-او را زیاد در آغوش بگیرید، نوازش کنید و مورد محبت قرار دهید.
۱۵-به وضع ظاهری و لباس او توجه کنید.
۱۶-او را لوس نکنید و ادب و تربیت او را در نظر داشته باشید.
۱۷-کودک ناشنوای شما انتظار دارد:
۱۸-به احساس ها و عواطف او توجه کنید و آنها را بپذیرید.
۱۹-در مورداحساس های مختلف مثل شادی، غم، حسد، کینه، محبت، تأسف، نگرانی و … با او صحبت کنید.
۲۰-سعی کنید احساس ها را به صورت نقاشی و با تصاویر به او نشان دهید.
۲۱-به او یاد بدهید بتواند احساس اش را در چهره ی خود نشان دهد.
۲۲-به او نشان دهید چگونه می تواند بدون آسیب زدن و ایجاد ناراحتی برای دیگران، احساس اش را بروز دهد.
۲۳-به او کمک کنید شیوه ای ابراز احساسات را بشناسد (بنویسد، با کسی حرف بزند، نقاشی کند، جست و خیز کند، گریه کند و ….).
۲۴-همواره به او افتخار کنید و بگویید از داشتن فرزندی مانند او احساس غرور می کنید.
۲۵-محیطی به دور از اضطراب برایش فراهم کنید.
۲۶-در حد اعتدال به او محبت کنید .
۲۷-اجازه دهید برای برخی موارد خودش تصمیم بگیرد و به تصمیم او احترام بگذارید.
۲۸-با او جر و بحث نکنید.
۲۹-او را مسخره، تحقیر یا سرزنش نکنید.
۳۰-او را با دیگران مقایسه نکنید.
۳۱-بین او و خواهرها و برادرهایش تبعیض قائل نشوید.
۳۲-هر موفقیت او را هر چند کوچک، مورد تشویق قرار دهید.
۳۳-به فرزندتان کمک کنید اشتباه ها و شکست هایش را جبران کند.
۳۴-قوانین خاصی برای منزل خود در نظر بگیرید و از او بخواهید به آنها احترام بگذارد.
۳۵-سعی کنید از سوال کردن زیاد، دستور دادن و انتقاد کردن بپرهیزید.
۳۶-در فعالیت ها و سرگرمی های فرزندتان شریک باشید.
۳۷-به فرزندتان کمک کنید خود و ناتوانی خود را هر چه بیشتر.
۳۸-او را زیاد به گردش ، کوه، پارک، رودخانه ، و … ببرید تا طبیعت را تجربه کند.
۳۹-اجازه دهید تاب و سرسره سوار شود.
۴۰-اجازه دهید زیاد آب بازی کند و او را به شنا بفرستید.
۴۱-اجازه دهید با خاک و سنگ بازی کند و دست و پایش را در ماسه و خاک فرو کند.
۴۲-اجازه دهید بدود، بالا و پایین برود یا از جایی آویزان شود.
۴۳-او را تشویق کنید با آهنگ و سروهای کودکانه (با هر نوع وزن و آهنگی) نرمش کند.
۴۴-او را زیاد به محل بازی کودکان یا حیاط منزل ببرید و بگذارید با همسالانش بازی های پر تحرک کند.
۴۵-سعی کنید فرزندتان هر چه ممکن است کمتر تلویزیون نگاه کند و پشت رایانه بنشیند.
۴۶-او را به توپ بازی و فوتبال تشویق کنید و گاهی خودتان با او بازی کنید.
۴۷-او را تشویق کنید نقاشی بکشد و نمایش بازی کند.
۴۸-او را تشویق کنید خمیر بازی کند.
۴۹-گاهی او را ماساژ دهید، نوازش کنید و موهایش را شانه بزنید.
۵۰-معاینه ی چشم پزشکی گاه به گاه او را جدی بگیرید و مراقب وضعیت بینایی او باشید.
۵۱-به او بیاموزید مستقل زندگی کند.
۵۲-برخی از کارها را به او محلو کنید.
۵۳-او را در کارهای منزل سهیم کنید.
۵۴-استفاده از وسایل نقلیه ی شخصی، عمومی و چگونگی برخورد با غریبه ها را به او بیاموزید.
۵۵-کارهای شخصی او را به خودش واگذار کنید (حمام، تعویض لباس، مرتب کردن اتاق، برنامه ریزی برای کارهای خود و ….)
۵۶-اجازه دهید برخی خریدهای کوچک را به تنهایی انجام دهد.
۵۷-اجازه دهید کارهای بی خطر را به تنهایی تجربه کند.
۵۸-جز در مواقع ضروری، او را محدود نکنید.
۵۹-او را به مجامع عمومی، بوستان ها و مکان های تفریحی ببرید و بگذارید با کودکان دیگر ارتباط برقرارکند.
۶۰-به او فرصت دهید به قدر کافی بازی کند.
۶۱-به او کمک کنید بتواند کم شنوایی خود را به گونه ای که می پسندد به دیگران معرفی کند.
۶۲-از بودن با او لذت ببرید و به او افتخار کنید.
۶۳-با او بازی و ورزش کنید و زمان هایی را به این کار اختصاص دهید.

کودک ناشنوا / تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر / چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیم که مستقل باشد / انتظارهایی که کودک ناشنوا از والدین خود دارند

کودک ناشنوا / تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر / چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیم که مستقل باشد / انتظارهایی که کودک ناشنوا از والدین خود دارند

کودک ناشنوا / تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر / چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیم که مستقل باشد / انتظارهایی که کودک ناشنوا از والدین خود دارند

 

رفتار با معلولین / چگونه با یک فرد دارای معلولیت رفتار کنیم

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “کودک ناشنوا / تفاوت کودک ناشنوا با کودکان دیگر / چگونه به کودک ناشنوا بیاموزیم که مستقل باشد / انتظارهایی که کودک ناشنوا از والدین خود دارند”قالب تفریحی